☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30. roku życia, starosta może na przyznać Ci dodatkowe instrumenty rynku pracy w postaci bonu na zasiedlenie.

Starosta może przyznać bezrobotnemu bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • za ich wykonywanie bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka bezrobotny w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • bezrobotny będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli bezrobotny otrzyma bon na zasiedlenie, zobowiązany jest:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
    W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji bezrobotnego i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Podstawa prawna
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66n)

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 12:56:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736