☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundowanie składek na ubezpieczenie społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) starosta może zawrzeć z pracodawcą, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne.

Refundacja następuje w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie warunki:

 • pracodawca zawarł ze starostą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie kosztów przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej,
 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Pracodawca może otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i wypadkowe) w wysokości nieprzekraczającej 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia określonych warunków.

Do wykonywania prac w ramach refundowanych składek na ubezpieczenie społeczne urząd pracy może skierować:

 • pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
  • który jest osobą bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy;
  • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego (średnie) lub zawodowego;
  • jest w wieku ponad 50 lat;
  • jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę;
 • pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji
  • który jest osobą bezrobotna nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy;

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych. W przypadku zatrudnienia bezrobotnego w szczególnie niekorzystnej sytuacji zobowiązuje się po wymaganym okresie 12 miesięcy na dalsze jego zatrudnianie na umowę o pracę (minimum 3 miesiące).

Wytworzył:
Tomasz Wróbel
Udostępnił:
Wróbel Tomasz
(2007-10-16 13:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 11:55:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736