☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA ROBOTY PUBLICZNE?

Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12 miesięcy.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.

PRZYDATNE INFORMACJE

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, bez konieczności zwrotu otrzymanej refundacji, tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Naruszenie warunków umowy o refundację przez pracodawcę powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Jeśli chcesz zorganizować roboty publiczne, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót powiatowego urzędu pracy. .

PAMIĘTAJ!

Wniosek o organizację robót publicznych należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji robót publicznych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Jako organizator robót publicznych, który zatrudni skierowanych bezrobotnych na okres:

  • do 6 miesięcy, otrzymasz zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy; zwrot nie może przekroczyć jednak kwoty, która jest iloczynem liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • do 12 miesięcy, otrzymasz refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego. W tym przypadku refundacja obejmie koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.(

WARTO WIEDZIEĆ!

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 57)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Szczegółowych informacji udzielają:

Mirosława Szczepaniak

Kierownik CAZ

Telefon

+48 71-306 74 40

Nr Pokoju

319

E-Mail

m.szczepaniak@pup.trzebnica.pl

Ewa Stachera

Inspektor

Telefon

+48 71-306 74 46

Nr Pokoju

307

E-Mail

e.stachera@pup.trzebnica.pl

 

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 11:55:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736