☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

 

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr XXXVIII/229/06 z 28 czerwca 2006 roku

 

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TRZEBNICY
 
 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
§ 1 
 1. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy jest jednostką  organizacyjną Powiatu Trzebnickiego, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Zakres właściwości terytorialnej Powiatowego Urzędu Pracy obejmuje granice administracyjne Powiatu Trzebnickiego, w skład którego wchodzą:
1)      Miasto i Gmina Oborniki Śląskie,
2)      Miasto i Gmina Prusice,
3)      Miasto i Gmina Trzebnica,
4)      Gmina Wisznia Mała,
5)      Gmina Zawonia,
6)      Miasto i Gmina Żmigród.
 1. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest Trzebnica, ul. Daszyńskiego 44-46.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy posiada Filię w Żmigrodzie, u. Zamkowa 2a.
 
§ 2
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy działa na podstawie aktów prawnych regulujących usytuowanie, kompetencje i zadania organów zatrudnienia:
  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), zwanej w statucie: „Ustawą”.
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
  4. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593).
  5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
  7. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).
  8. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.).
 
II.  PRZEDMIOT DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 
§ 3
 
Podstawową działalnością Urzędu Pracy jest:
1)      rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,
2)      wypłata zasiłków dla osób bezrobotnych,
3)      wspieranie lokalnego rynku pracy poprzez organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
4)      aktywizacja osób bezrobotnych poprzez pośrednictwo pracy, usługi EURES, poradnictwo, informację zawodową oraz klub pracy,
5)      pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z Europejskiego Funduszu Społecznego i Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
III.  ORGANIZACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 
§ 4
  1. Całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy kieruje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zastępuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w czasie jego nieobecności.
  3. Szczegółową organizację, strukturę organizacyjną i zasady działania Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy określa Regulamin Organizacyjny.
§ 5
1.       Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy powołuje Starosta.
2.       Starosta odwołuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy po uzyskaniu zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia wyrażonej większością co najmniej 2/3 składu Rady. Zgoda Powiatowej Rady Zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.
3.       Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
4.       Starosta Trzebnicki może upoważnić Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy lub na jego wniosek innych pracowników Urzędu, do załatwiania w swoim imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 
§ 6
  1. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy są pracownikami samorządu powiatowego.
  2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.
§ 7
  1. Powiatowy Urząd Pracy przy realizacji zadań wynikających z Ustawy współdziała z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką rynku pracy.
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy przy wykonywaniu swoich zadań w szczególności współpracuje z:
-   Ministrem właściwym do spraw pracy,
-   Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim,
-   Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy,
-   jednostkami samorządu terytorialnego,
-   Powiatową Radą Zatrudnienia,
-   innymi powiatowymi urzędami pracy,
-   organami administracji publicznej,
-   z pracodawcami i ich organizacjami,  
-   związkami zawodowymi,
-   organizacjami bezrobotnych,
-   instytucjami i organami powołanymi do kontroli,
-   instytucjami szkoleniowymi,
-   innymi instytucjami.
V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
§ 8
 
1.       Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy używa pieczątki podłużnej o treści:
 
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
W TRZEBNICY
55-100 Trzebnica, ul. Daszyńskiego 44-46
Tel. 387-05-65, tel./fax 312-11-54
 
 
2.       Filia Powiatowego Urzędu Pracy używa pieczątki podłużnej o treści:
 
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
w Trzebnicy
FILIA W ŻMIGRODZIE
55-140 Żmigród, ul. Zamkowa 2A
tel. 0 71 385-39-04
Wytworzył:
Tomasz Wróbel
Udostępnił:
Wróbel Tomasz
(2007-09-13 11:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróbel Tomasz
(2007-09-17 14:50:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736