☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych - to instrument aktywizacji w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych,
 • przyuczenia do pracy dorosłych,

realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych (trwa od 12 do 18 miesięcy)

Praktyczna nauka zawodu dorosłych - oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika.

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie.

Od opiekuna uczestnika praktycznej nauki zawodu dorosłych wymaga się posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się:

 • egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulujący mi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub
 • egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie.

Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo według określonego wzoru.

W przypadku, gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty, w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.

Przyuczenie do pracy dorosłych (trwa od 3 do 6 miesięcy)

Przyuczenie do pracy dorosłych - oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy.

Od opiekuna uczestnika przyuczenia do pracy dorosłych wymaga się co najmniej:

 • wykształcenia średniego,
 • 3 - letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia,
 • rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję, powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisję izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Kto może być uczestnikiem przygotowania zawodowego dorosłych?

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych dla:

 • bezrobotnych;
 • poszukujących pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy, którzy:
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym planie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową.
 •  

W celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych dokumentami, czyli świadectwem lub zaświadczeniem potwierdzającym nabyte umiejętności.

Zasady ogólne realizacji przygotowania zawodowego dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane:

 • na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
 • wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
 • według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż 40 godzin zegarowych tygodniowo. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej. Program może mieć strukturę modułową.
 • na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego określone kwalifikacje.
 • nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Wiedza teoretyczna: Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Dni wolne: Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych.

Za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Stypendium: Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 100 % zasiłku dla osób bezrobotnych. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Stypendium przysługuje za dni wolne. Starosta nie wypłaca stypendium za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Zwrot kosztów przejazdu: Starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Przerwanie przygotowania zawodowego dorosłych: Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowani lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy i może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

Obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

Uczestnik programu obowiązany jest do:

 • udziału w zajęciach przewidzianych programem,
 • stosowania się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy,
 • stosowania się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej,
 • przystąpienia do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych na zakończenie przygotowania zawodowego dorosłych,
 • oceny przebiegu programu,
 • przedkłada w Powiatowym Urzędzie Pracy ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy po zakończeniu programu dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

 

Pracodawca:

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek o gotowość ich utworzenia, zawierający w szczególności:

 • dane pracodawcy: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności, oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentacji,
 • liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych,
 • określenie formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania,
 • nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy,
 • wykaz zadań zawodowych przewidzianych do realizacji u pracodawcy,
 • wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności,
 • wymagania dotyczące wykształcenia i predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych stawiane uczestnikowi,
 • imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę,
 • informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidzianej programem przygotowania zawodowego dorosłych, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych,
 • wskazanie instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający,
 • wykaz wydatków, które będzie ponosił pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Starosta informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Obowiązki pracodawcy:

Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych ma obowiązek:

 • zapoznać uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych,
 • realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji,
 • zapewnić uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • zapewnić profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianych dla pracowników,
 • przeprowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznać uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielić, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnić, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • niezwłocznie informować starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • dostarczyć staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych,
 • umożliwić staroście wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydać uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych (kopię zaświadczenia przekazać do starosty).

 

Pracodawca prowadzi dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności:

 • listy obecności, dziennik zajęć zawierający wykonywane zadania praktyczne i tematykę zajęć teoretycznych;
 • wyniki sprawdzianów okresowych;
 • wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;
 • rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Do zadań opiekuna uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy w szczególności:

 • zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz programem przygotowania zawodowego dorosłych,
 • wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych,
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy,
 • współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.

 

Refundacja dla pracodawcy:

Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy miesiąc realizacji programu.

Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych, lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin.

Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a osoba skierowana przez starostę podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych u innego pracodawcy - przysługującą kwotę premii dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy realizowanego u nich programu tego przygotowania.

Premia nie przysługuje pracodawcy, z którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

Premię przyznaje starosta, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie programu i zdanie egzaminu.

Refundacja oraz premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Instytucja szkoleniowa:

 • realizuje zajęcia zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych,
 • informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych,
 • dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności na zajęciach, podpisywane przez uczestników,
 • wydaje uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenie zawierające zakres realizowanych zajęć przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych,
 • dostarcza staroście i pracodawcy kopię zaświadczenia.

 

Instytucja szkoleniowa prowadzi dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności:

 • listy obecności, dziennik zajęć zawierający wykonywane zadania praktyczne i tematykę zajęć teoretycznych;
 • wyniki sprawdzianów okresowych;
 • wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;
 • rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową starosta rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmujące:

 • refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,
 • jednorazową premię przyznawaną pracodawcy,
 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
 • koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających

są finansowane z Funduszu Pracy.

W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Wioletta Ręboch

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Telefon

+48 71-387-05-65 w.62

Nr Pokoju

310

E-Mail

w.reboch@pup.trzebnica.pl

 

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:48:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 12:08:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736