☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną obejmuje osoby, które:

a) na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy podjęły:

  • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • staż,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych w formie: przyuczenia do pracy dorosłych lub praktycznej nauki zawodu dorosłych,
  • szkolenie,

b) osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną,

d) samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.

 

Za osobę samotnie wychowującą dziecko – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się:

  • osobę stanu wolnego, tzn. panna, kawaler, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
  • osobę z orzeczoną prawomocnie separacją,
  • osobę, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • osobę, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

 

 

Za osobę zależną - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lubpowinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Wróbel Tomasz
(2007-10-16 13:10:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:45:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736