☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jedną z form jaką oferuje PUP w Trzebnicy są jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

Środki, o których mowa wyżej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS i absolwentowi KIS, jeżeli:

a)      bezrobotny w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku:

  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy  lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy,
  • nie przerwał z własnej winy szkolenie, staż, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formę pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu  podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prace społecznie użyteczne  lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

b)      nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

c)       nie posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej– a w przypadku jego posiadania wnioskodawca skład dodatkowo oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

d)      złożył oświadczenia o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

e)      nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

f)       zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,

g)      nie złożył wniosek do innego Starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

h)      wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

 

Jednym z warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wcześniejsze odbycie przez bezrobotnego szkolenia z zakresu „Małej Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, na które bezrobotny kierowany jest przez Urząd lub przez inną instytucję zajmującą się udzielaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności przyznawane są na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy  w Trzebnicy z bezrobotnym, absolwentem CIS, absolwentem KIS po uprzednim złożeniu wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy.

Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS do:

1)      rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, jednak najpóźniej do dnia określonego w umowie (data rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być jednakowa we wszystkich urzędach);

2)      wydatkowania otrzymanych środków w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie z przedstawionym wnioskiem o dofinansowanie;

3)      złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcie działalności gospodarczej;

4)      prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego);

5)      zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Dyrektora, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku:

a)      wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem;

b)      prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;

c)       podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;

d)      złożenia do wniosku niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji;

e)      naruszenia innych warunków umowy.

6)      zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:

a)      90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

b)      30 dni od dnia dokonania przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres wynika kwota do zwrotu;

 

Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zabezpieczenie zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej są: poręczenie, weksel  z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego,  akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Środki, o których mowa w ust. 1 stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy    de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.     z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania  środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy    de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  4. Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9).
Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Wróbel Tomasz
(2007-10-16 13:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróbel Tomasz
(2007-10-16 13:27:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736