☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jedną z form jaką oferuje PUP w Trzebnicy jest refundacja z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy może:

  • zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia
  • zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr  136, poz. 969, z późn. zm.) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej , o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej „producentem rolnym”.

Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku, gdy:

1)      podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła :

a)      podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia, a niepubliczne przedszkole lub szkoła prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

b)      nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie  6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji

c)       nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

d)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;

e)      nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

f)       nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);

g)      ubiega się o refundacje stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych, gdyż figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy;

h)      siedziba podmiotu lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego znajduje się na terenie działania Urzędu;

i)        złożył wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony.

 

2)      Producent rolny, jeżeli:

a)      nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy  z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji

b)      nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

c)       nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;

d)      nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

e)      nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r.   o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);

f)       ubiega się o refundacje stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych, gdyż figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy;

g)      siedziba podmiotu lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego znajduje się na terenie działania Urzędu;

h)      złożył wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony.

i)        posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

j)        zatrudnia w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy;

Refundacja jest dokonywana na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy z podmiotem, niepublicznym przedszkolem, niepubliczną szkołą lub producentem rolnym po uprzednim złożeniu wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy.

Umowa o refundację zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły i producenta rolnego do:

1)      zatrudniania na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,

2)      utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;

3)      wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o refundację,

4)      złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy o refundację,

5)      zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji lub naruszenia innych warunków umowy,

6)      zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 i 2,

7)      złożenia w momencie rozliczenia stosownych oświadczeń dotyczących prawa  do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego  w wykazywanych wydatkach lub prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),

8)      zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zabezpieczenie zwrotu refundacji w przypadku niewywiązania się z warunków umowy.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę lub producenta rolnego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania  środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457 z późniejszymi zmianami),
  3. Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1),
  4. Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9).

Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Dragosz-Grzyb

Starszy specjalista

Telefon

+48 71-306 74 38

Nr Pokoju

309

E-Mail

j.dragosz@pup.trzebnica.pl

 

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Wróbel Tomasz
(2007-10-16 13:14:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:45:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736